Flyktninger, asylsøkere, migranter og sånn..

Når vi snakker om flyktninger, asylsøkere og migranter er det greit å være enig om en definisjon av begrepene før man begynner å diskutere.
Her vil jeg utvide/omskrive FNs høykommisær for flyktningers definisjoner noe:

  • Flyktninger, har flyktet fra umiddelbar livsfare. Det betyr at de har måttet forlate sitt verdslige gods (formue) for å berge livet. Jeg tenker på flyktninger som noen som har flyktet fra krig og krigslignende tilstander (borgerkrig, angrep fra militsgrupper, forfølgelse osv). Flyktninger kommer til Norge ved at norske myndigheter henter dem i flyktningeleire rundt om i verden (Et mer korrekt begrep her er overføringsflyktninger/kvoteflyktninger).
  • Asylsøkere, har flyktet fra politisk forfølgelse. Det betyr at de har måttet forlate sitt hjemland på kort varsel, og har liten formue medbrakt. Noen asylsøkere har informasjon av interesse for våre (vestlige) etterretningstjenester. Asylsøkere kommer seg til Norge på egenhånd, og det er verdt å merke seg at alle har rett til å søke asyl, men intet land har plikt til å innvilge, og ingen søkere har rett til å velge i hvilket land de skal få opphold med asyl (Store norske leksikon).
  • Migranter, har reist fra et område der de har vært i trygghet. De har ikke vært forfulgt eller angrepet der de har reist fra. Migranter kommer til Norge på egenhånd.

Det er mange som har kommet til Norge de siste månedene og søkt om asyl. Disse menneskene har reist fra Afghanistan, Tyrkia, Libanon, Syria, Nord-Afrika osv, og har i media blitt definert som flyktninger. Avisene og TV-mediene har ikke brydd seg om at hovedtyngden av disse menneskene har forlatt flyktningeleire eller områder der det ikke var krig eller krigslignende tilstander da de reiste. Bilder, video og interviewer av disse menneskene har fått enorm meidaoppmerksomhet. De farefulle reiseveiene mange kjøper seg tilgang til via kriminelle, gjør at det blir mye mediaoppmerksomhet og forsidebilder i avisene.

Det er mange som omkommer på reisen, mange av dem igjen er barn og unge.

Hvorfor reiser de fra trygge omgivelser? – Mange har bodd i flere år i flyktningeleire eller i områder der det ikke er store utsikter til et godt liv med velferdstilbud og skolegang. Europeiske land, og spesielt nord-europeiske har rundhåndede støtteordninger for de som får innvilget opphold, med hensikt å gi støtte til raskt integrering i landene.

Desverre er det slik at en veldig stor del av de som kommer til Norge ikke kvalifiserer til asyl, fordi de har reist fra nettopp Tyrkia, Libanon eller Russland. Dermed får de naturligvis ikke oppholdstillatelse i landet vårt når de søker om asyl.

Det er ingenting i veien med at mennesker som har opplevd at deres velfungerende samfunn (Irak, Syria, Libya før krigene) har blitt ødelagt, ønsker å prøve lykken i et annet land. Det er heller ingenting i veien med det enkelte mennesket som dukker opp på en politistasjon i Norge for å søke om asyl.
Det er viktig at vi alle anerkjenner dette, og viser dem, og behandler dem med respekt. Vi må forutsette og forvente at de er skikkelige folk, på samme måte som vi forventer det samme av andre vi møter. – Det er en skam at enkelte velger å møte dem med disrespekt, fordommer og misstenksomhet.

I den senere tid har lederpersoner i EU begynt å omtale disse menneskene som økonomiske flyktninger fremfor å kalle dem migranter. Hvorvidt dette er et godt begrep har jeg ikke tenkt å diskutere her og nå.

Som land er det viktig at vi holder på prinsippene og prosessene og systemene slik at vårt lands handlemåte er forutsigbar og konsistent. Har man søkt om asyl uten å ha et beskyttelsesbehov, ja så skal man ikke få innvilget asyl.
Det kan argumenteres for at utlendingsmyndighetene kanskje burde anbefalt disse personene å søke om arbeidstillatelse som migranter i stedet for å søke om asyl. Det hadde muligens vært lettere å innvilge, og ligget tettere opp til det ønske og behov personene faktisk har.

Share

Diskusjonen om flyktninger – De Gode mot De Onde

Diskusjonen om menneskene som strømmer ut av flyktningeleire og kriserammede områder i Syria, Irak og Afghanistan har blitt veldig polarisert. De som ønsker at Norge skal tilby opphold til de som kommer, sammenligner sine meningsmotstandere med 1930-tallets nazister. De som ønsker at asyl i Norge skal være forbeholdt de som trenger fysisk sikkerhet (som motsats til økonomisk sikkerhet) kaller sine meningsmotstandere for naive godhets tyranner og idioter.

Begge sider av diskusjonen gjør seg skyldig i grov urett mot sine meningsmotstandere – Med hvilken rett karakteriserer de andre på en slik måte? Man vinner ikke diskusjonen på den måten, ei heller blir man enige.

Det er interessant å se hvordan politikerne avstår fra å blande seg i disse diskusjonene, hvordan de skyr denne språkbruken. Det kan være verdt å merke seg at de som har påvirkningskraft og autoritet i samfunnet, aldri omtaler sine meningsmotstandere på denne måten. Hvorfor? – Ganske enkelt fordi de forstår at ingen eier sannheten. Veien til samarbeid og løsning av problemer og utfordringen går gjennom kompromisser.

Den politiske ledelsen i landet vårt har konkludert med at vi skal ha en restriktiv holdning til de som kommer i stort antall til Norge fra kriseområdene jeg nevnte over. Hvorfor er det et slik konsensus om dette blant politikerne?
Enda viktigere, hvorfor går ikke politikerne ut og formidler bakgrunnen for sine vurderinger til folket slik at man stopper drittslengingen mellom De Gode og De Onde?

Min henstilling til alle som fortsatt debatterer denne saken – forsøk i vise dine meningsmotstandere respekt. Omtal dem på en skikkelig måte. Beslutningene er fattet, den reelle diskusjonen er over. Det å antyde at folk er nazister eller idioter hjelper i forsøket på å komme til enighet. Det skaper kun splid, sinne og uvennskap. Skjerp dere!

Jeg skal skrive mer om mine tanker rundt flyktninge/asylantstrømmen senere – det blir for omfattende her.

En artikkel fra den som først benyttet begrepet godhetstyranni kan være nyttig eller interessant å lese :
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Derfor-truer-godhetstyrraniet-demokratiet-selv–Terje-Tvedt-8389448.html

 

Share

Vannkraftutbygging og miljø

NRK nyheter rapporterte i dag om et forslag fra Høyres Henrik Asheim om å bygge ut flere vassdrag i Norge i den hensikt å produsere mer ren energi som kan eksporteres. Asheim forteller i et interview at også vernede vassdrag bør vurderes utbygd, fordi skjønn natur ikke kan prioriteres foran grønn eller ren energi. Dette skal gi reduksjoner i utslipp andre steder i Europa, og på den måten være et miljøtiltak. Det som ikke nevnes er selvsagt at salg av mer ren strøm også betyr at Norge kan bytte til seg utslippskvoter fra landene som i dag benytter kullkraftverk til strømproduksjon. På den måten kan Norge enten få noen inntekter, eller øke utslipp fra oljenæring og industri. Mer ren strøm innebærer at vi kan ligge på latsiden når det gjelder å rense vår egen skit – vi kan vente med smertefull omstilling, og fortsette å produsere olje og gass.

Knivsflå, de syv søstre
Knivsflå, de syv søstre

Det er en kjent sak at mange eksisterende vannkraftverk i dette landet benytter gamle og ineffektive turbiner. Strømnettet er gammelt og dårlig vedlikeholdt. Den norske stat som direkte, og indirekte eier store deler av denne infrastrukturen, har vært, og er, mer opptatt av å hente ut økonomisk overskudd (utbytte) fra denne næringen, enn å reinvestere overskuddet i fornying og effektivisering.
Selv om Norge har et enormt el-kraftoverskudd i dag, så kan dette overskuddet økes betraktelig gjennom å oppgradere og fornye eksisterende infrastruktur. Gjennom en slik oppgradering legger man ikke mer av vakker norsk natur i rør. Man tar ikke bort glansbildene som turister vil kunne ønske å kommer til Norge for å se og oppleve.
Det finnes sikkert fossefall som gjør områder rasfarlige, områder vi i dag benytter til bebyggelse eller veiakser. Ved å legge enkelte slike fossefall eller vassdrag i rør, så kan man muligens slippe å rassikre fjellområder, eller flytte bebyggelse eller vei-/jernbane traseér til tryggere områder. Det å flytte bebyggelse og veier blir det bråk av i media, og politikere som velger dette kan bli mer upopulære enn de som i stedet legger problemet i et rør inne i fjellet.

Hvis Høyre ønsker mer effektiv strømproduksjon, økt eksport av overskuddsstrøm til utlandet, så bør første steg være å oppgradere eksisterende infrastruktur. Da mener jeg både turbiner, trafostasjoner og strømnett (kabler). Dropp elektrifisering av sokkelen – et enormt kostbart prosjekt som gir liten til ingen positiv nytte, hverken økonomisk eller for miljøet. Det er ineffektiv symbolpolitikk.
Installer tidevannsturbiner i havet, bygg vindmølleparker til havs (der fuglebestanden er trygg for propellene), og sett opp solcellepaneler på alle offentlige bygg.
Bygg ut jordvarme og varmegjennvinningsanlegg (fra avløp/kloakk/ventilasjon) i stor skala, og øk tilskudd til energibesparende tiltak i folks private hjem. Det er en haug med tiltak som kan iverksettes uten ytterligere inngrep i norsk natur – glansbildet vi kan presentere og selge til turister.

Inntill andre tiltak er på plass, så bør diskusjonen om utbygging av flere vassdrag = naturinngrep stoppes. Vi må bevare det som er igjen av vakker natur til kommende generasjoner, og satse på andre former for grønn energi!

Share

Flyseteavgift – miljø eller budsjett?

Bilde hentet fra Wikipedia.no
Bilde hentet fra Wikipedia.no

Regjeringens samarbeidspartner Venstre har kjempet gjennom at det skal innføres en ny passasjeravgift i flytrafikken. Avgiften på 80,- er ment å være en miljøavgift ved at den skal få folk til å velge alternative transportmidler når de skal på reise.
Når jeg skal ta med familien på ferie, så må jeg altså betale 80,- per familiemedlem i ekstra reisekostnader. Betyr det at familien reiser med tog til Gran Canaria istedet for å ta fly? – Svaret er selvfølgelig Nei. Jeg kommer istedet til å spare opp til denne avgiften ved for eksempel å kjøpe importerte uøkologiske grønnsaker i stedet for norske økologiske.
Når jeg reiser i jobbsammenheng, så betaler arbeidsgiver, og de ekstra 80,- betyr fint lite.

Resultatet er at den nye avgiften ikke bidrar positivt til miljøet overhode (med unntak av reduserte lokale utslipp når Rygge lufthavn legges ned som følge av avgiften). Det eneste Venstre oppnår med denne avgiften, – på samme måte som plastposeavgiften fra i fjor, er å bedre statsbudsjettet med noen tenkte millioner, irritere velgerne, samt å redusere konkurransekraften for norske bedrifter.

Dersom Venstre ønsker å gjøre noe med miljøet relatert til luftfarten, så må de bidra til lovendringer som regulerer; maksimale utslipp fra flymotorer (både sivile og militære), nedbrytningstid for kjemikalier som benyttes til avising (de-icing) eller rengjøring. Lover som regulerer hvordan produsenter og importører agerer er langt mer effektivt enn å pålegge forbrukerne avgifter. Ganske enkelt fordi forbrukerne dreier forbruksmønsteret sitt, ikke nødvendigvis til noe som er bedre for miljøet, mens produsenter og importører risikerer å miste viktige markedsandeler og omsetning dersom de ikke overholder reglene.

Når det er snakk om miljø, så er det regulering av import og produksjon som virker – ikke avgifter til forbrukerne!

Share

Bevæpning av Politiet

I høst og vinter har Politiet vært bevæpnet – et uvant syn for nordmenn flest, som er vant til at Politiet ikke bærer synlige skytevåpen.

Bevæpningen har dessverre, men ikke overraskende, vist at Politiet ikke er vant til å håndtere skytevåpen. Dette er åpenbart i alle vådeskuddene som har gått av i tide og utide. Erfarne, kompetente skyttere som er vant til å behandle skytevåpen har ikke vådeskudd. – De har aldri vådeskudd, nettopp fordi de er vant til å behandle våpen, og forstår og respekterer våpnene sine.
Det er åpenbart et problem at Politiet ikke er i stand til å håndtere våpen på en trygg og sikker måte. Det er deres jobb, og kun deres jobb, å benytte skytevåpen for å trygge og sikre landets borgere. Med det oppdraget, så må og skal alle politiets tjenestemenn være erfarne og trygge i omgang å håndtering av skytevåpen.

Løsningen er like åpenbar som den er ubehagelig: For at Politiet skal kunne opparbeide seg nødvendig kompetanse og erfaring, så trenger de en generell bevæpning. De må lære å håndtere og bruke våpen gjennom mengdetrening – dette oppnår mn kun gjennom å bære og bruke våpen mye.
Sorry, men sånn er det!
Forsvarets spesialtyrker mestrer våpenbruk, nettopp fordi de bærer sine våpen hele tiden, og trener på bruk svært ofte, og mye.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/politimann-skjoet-kollega-med-hennes-egen-pistol-har-vedtatt-bot/a/23631530/

 

Share

Byregjering – maktsyke tullebukker

Oslos nye byråd demonstrerer med all mulig tydelighet at de egentlige er noen maktsyke tullebukker. Hvordan?
AP, som normalt sett er et noenlunde fornuftig parti, har alliert seg med et par mikroskopiske tullepartier kun for å overta makta i Oslo kommunestyre. Resultatet av dette er et par hårreisende tøvete uttalelser og beslutninger som det nye byrådet har fattet – eksempelvis dieselforbudet som er helt umulig å håndheve, helomvending om utbygging av ny E18, og stenging av parkeringsplasser og vill vest prising av parkeringsplasser i kommunen.

Som om ikke dette er nok, har disse maktsyke tullebukkene gått til det skritt å kalle seg selv for en byregjering. Det må bety at Oslo nå har en egen regjeringssjef (statsminister) og forskjellige ministere. Spørs om ikke byrådet har feiret seg selv med litt vel mye sprudlevann.. Byregjering – hva tenker de at de kommuniserer om sitt eget selvbilde? Hvor oppblåst må ikke dette selvbildet være for å i det hele tatt vurdere å foreslå noe slikt, om ikke åpne kjeften og faktisk foreslå det, og kjempe det gjennom?
Hvilken funksjon og hvilket oppdrag tror de at de har?
Deres fremste jobb er å tjene Oslos befolkning gjennom å administrere og lede utviklingen av byen. Og hva velger de å bruke tiden sin på?

Maktsyke tullebukker…

Share

Post- og varetunnel til Stortinget

Stortinget er i ferd med å bygge en 250m lang tunnel under Oslo sentrum slik at det skal bli lettere å få levert post til Stortinget. Prislappen? minst 1.5 milliarder!

Les det én gang til: 1.5 milliarder norske kroner for at det skal bli lettere å få levert post

Dette er et prosjekt du ikke behøver forsøke å regne hjem – det lar seg rett og slett ikke gjøre. Hvor mange timers arbeid skal spares for 1.5 milliarder kroner?
Hvis vi antar at en postansatt tjener 600 000 inkludert sosiale kostnader, så skal Stortinget altså spare tilsvarende 1 500 000 000 / 600 000 = 2 500 årsverk. Hvis vi antar at de sier opp 2.5 årsverk, så tar det 1000 år å tjene inn tunnellen. Det er ikke fornuftig pengebruk!

Se hva Stortinget skriver om prosjektet: Post- og varetunnel

Nettavisen skrev om saken 4. desember 2015: Hemmelig pris

Share

Soldiers of Odin – et symptom

Etter at det første støvet har lagt seg i asyl- og flyktningdebatten har det blitt startet en gruppe som kaller seg Soldiers of Odin. Gruppen har sitt opprinnelige utspring i FInland der høyreekstreme etablerte borgervernspatruljer som en reaksjon på stor tilstrømning av mennesker fra midt-østen. Da gruppene først etablerte seg i Norge, gikk tidligere Pegidatalsmann Ronny Alte ut og sa at han tilhørte gruppens lederskap. Alte fortalte at gruppen ikke skulle tillate høyreekstreme (les rasister) medlemskap. Det ser ut i media som Alte har blitt kastet ut av SoO i den senere tid.

Ronny Alte - bilde kopiert fra Internet
Ronny Alte – bilde kopiert fra Internet

Gruppens hensikt var å etablere et slags alternativ eller supplement til natteravnene, med den begrunnelse at Politiet ikke har kapasitet til å ta seg av alle hendelser der ute. Dette ble koblet sammen med en påstand om at asylsøkerne/flyktningene som har strømmet til landet vårt de siste månedene skulle utgjøre en risiko, særlig for landets unge kvinnelige befolkning.

Hvis vi skal forsøke å grave litt i «saken» her, så er altså SoO sitt utgangspunkt at personer som har reist fra flyktningeleire i sørøst Europa til Norge er kriminelle på en slik måte at de utgjør en risiko for Norges befolkning uten av Politiet har respondert på dette. I mine øyne og ører så virker dette noe merkelig.
OK – det å sitte på et asylmottak i ukesvis uten noe å ta seg til er en påkjenning, og man må forvente at menneskene som sitter i slike mottak vil føle betydelig frustrasjon. Denne frustrasjonen vil naturlig nok få et utløp på en eller annen måte, men å forutsette at dette skal skje i form av overgrep på norske jenter er nok noe drøyt.
Et viktigere element i dette er det gruppen uttaler om Politiets evne til å håndtere situasjonen. Det går lang tid mellom hver gang man ser politibetjenter som patruljerer gatene i norske byer og tettsteder. Dette gjør selvfølgelig noe med folks forventninger til Politiets kapasitet og evne. Dersom man til enhver tid ser politibetjenter på ethvert gatehjørne, så føler man seg trygg og ivaretatt. Når man nær sagt aldri ser en politibetjent, så er det fare for at noen føler det motsatte – utrygghet.
Jeg tenker at Soldiers of Odin er et symptom på at deler av befolkningen har eller er i ferd med å miste troen på at Politiet er i stand til å løse sin samfunnsoppgave, nemlig å sikre befolkningen fra overgrep og vold. Dette er alvorlig, og noe som politisk ledelse må ta på høyeste alvor.

Share

Muslimske lederes fravær i debattene

I Norge, vårt land, har vi en kultur for å åpent diskutere alle sider av vårt samfunnsliv. Vi kritiserer og diskuterer vår egen religion åpent og ofte. Våre religiøse ledere er ofte ute i media og uttrykker og utdyper sitt eget og kirkens syn i mange saker.  Jeg syns det er veldig merkelig at imamene og andre lederskikkelser innen islam i Norge ikke har sett verdien og nytten av å gjøre det samme.
Dersom muslimske ledere ønsker å hjelpe til med å fjerne «glassveggen» mellom islam/muslimer og Norge/nordmenn, så er det veldig rart at de ikke bidrar med å klargjøre sitt syn i media når muslimer og islam er oppe til diskusjon.

Hvorfor er ikke norsk islamsk råd (eller andre muslimske ledere) ute i media med sitt syn på de deler av islam som ikke går «hånd i hanske» med norske verdier og normer? Hvorfor forteller de ikke åpent om hvilken fortolkning av deres religiøse skrifter som er den offisielt «riktige» i Norge?
Hvorfor snakker de ikke om hvordan muslimer kan tilpasse sin praktisering av sin tro til de verdier og normer som samfunnet forventer at de skal følge så lenge de bor og lever i Norge?

Hvorfor er de ikke tydelig ute i media og fordømmer masseovergrepene i Køln, Tyskland?

Hvorfor snakker de ikke åpent om undertrykkelsen av seksualitet, og hvordan det påvirker tenåringsgutter? Det er velkjent blant jenter som har tilbrakt sin ungdomstid, kanskje spesielt blant muslimer fra østlige regioner som Pakistan, at mange av disse guttene klår og tar seg til rette. Alle tenåringsgutter blir kåte, vil ta på, og vil føle på jentene, men gutter fra «norske hjem» har lært å respektere jenter, deres kropp og intimsone hjemme.

Hvorfor snakker ikke muslimske ledere om barnebruder som kommer som flyktninger/asylsøkere/migranter, og problemene med dette?

Når muslimske ledere ikke aktivt forteller om sitt syn i disse sakene, så vil det alltid finnes en usikkerhet. Hva mener de egentlig? Hva sier og forteller de til sin menighet? Hvordan veileder de sine tilhørere? Usikkerhet kan være en forløper til mistenksomhet og frykt, som igjen kan lede til sinne.

I Norge, på samme måte som i hele det såkalte vesten, så er det viktig at muslimske ledere tillater og deltar i debattene om potensielle problemstillinger mellom fortolkningene av islam og de verdier, normer, lover og regler som gjelder i vestlige samfunn. Gjennom å diskutere åpent viser man seg som åpne og veltilpassede individer som ønsker det beste for samfunnet man lever i.

Vi, det norske samfunnet trenger muslimske ledere som aktivt uttrykker sitt syn i alle de delene av islam som ikke samsvarer med våre norske normer, verdier, lover og regler. Åpenhet er den eneste måten å etablere tillit, trygghet og forståelse. Det er den beste måten å motvirke negativt sentiment mellom nordmenn og muslimer. Problemene forbundet til ikke-reformert islam i Norge går ikke over av seg selv – muslimske ledere er nødt til å gjøre jobben, og fortelle om den

Share