Noen politikere har snakket sammen om innvandring og integrering – Dagbladet

Dagbladet har i dag en ingress i tåkedott-klasse

Basert på overskrift og ingress skulle man tro at politikerne har gått sammen på tvers av partigrenser og blitt enige om at norske verdier og prinsipper skal være gjeldende i vårt møte med innvandrere. – Men neida.. sentrumspartiene sammen med AP og SV har blitt enige om noe nytt svada – OK, da noe er bra, men mesteparten er … De har brukt masse tid på å bli enige om ting som allerede er gjeldende norsk lov – tullball, og Dagbladet fremhever det som om det har gjort noe prisverdig, når politikerne istedet har kastet bort både tid og penger

Raskere saksbehandlingstid gjennom distribuert saksbehandling – Distribuert saksbehandling vil neppe gi raskere saksbehandling. Hvorfor? Vel, saksbehandling av søknader krever tilgang til oppdatert informasjon, enhetlig og lik behandling osv. Dersom saksbehandlingen skal distribueres, er det naturlig at ledere som frykter etterkontroll og flekker på CV’en vil kreve sentralisert etterkontroll av vedtak og et rapporteringsregime med masse ‘fail-safe’s’. Hvordan skal man ellers sikre likebehandling? Resultatet av dette er flere byråkrater for å kontrollere saksbehandlerne og økte reisekostnader for lederne som må reise rundt for å forsøke å opprettholde de samme holdningene og felles forståelse av hva og hvordan. Dette blir ineffektivt og dyrt.

Flere midlertidige arbeidstillatelser – Fornuftig, arbeid sikrer læring av språk, normer, verdier, det sikrer en variert omgangskrets, øker integrering og forståelse for samfunnet man har kommet til. Håpløst all den tid fagbevegelsen bruker nebb og klør for å forhindre midlertidige ansettelser og brudne stillinger (ikke 100% stillinger).

Styrket barehagetilbud – Hvorfor det? Politikerne har allerede lovet full barnehagedekning. Det er tilstrekkelig å levere det man tidligere har lovet.

Tilrettelegging for at flere kommuner og humanitære organisasjoner skal drive flyktningemottak – Hvorfor det? I dag er det overdekning i antall mottaksplasser ved at man har leiekontrakter med private tilbydere. Det er smart å revidere disse avtale for å justere kostnadene til behovet. Det vi trenger er at kommuner og statlige etater lærer seg å inngå fleksible og smarte kontrakter med underleverandører. Men det å la kommuner drive disse mottakene medfører kun at kostnadene blir permanente og mye vanskeligere å justere tilgjengelig mengde plasser i takt med at behovet endrer seg. Dette blir dyrt og høyst sannsynlig dårligere enn dagens modell.

Strategisk bosetting – bosetting der jobbene finnes. Dette er så åpenbart at vi forventer at dette allerede er praksis. Dersom det ikke allerede er praksis, så er det noen høyt oppe i byråkrati og administrasjon som er så udugelige at de umiddelbart må overføres til moskusklippetjenesten på Røst eller pingvinvasketjenesten på Røros.

Forpliktende bosetting av mindreårige. Jeg aner ikke hva dette innebærer, men mindreårige må da bosettes i fosterhjem allerede??

Felles verdier for alle – WTF? Selvfølgelig skal norske verdier gjelde alle som kommer hit. Noe annet er galskap!

Trossamfunn og sekulære krefter skal trekkes inn i dialogprosesser – Igjen WTF? – Dialogprosesser? Her i Norge gjelder følgende; A, B, C.. Følg det, ta fengselsstraff eller forlat landet!

Styrking av deltagelse i samfunnet – dette er tøv. Dersom vi skal hjelpe innvandrere med intregrering, så må vi sosialisere dem til samfunnet vårt. Det betyr at de må delta aktivt for å skape nettverk, lære seg verdiene, normene og reglene som gjelder her. Selvsagt skal dette gjøres i så stort omfang som mulig. Jo mere, – jo raskere går integreringen. Det å komme til Norge, med våre velferdsordninger og støtteordninger, er som å vinne stort i Lotto for svært mange. Det er helt åpenbart at vi skal stille høye krav til de som skal ta del i dette uten at de er født av skattebetalere som har finansiert disse godene.

Hindre segregering av elever på bakgrunn av kjønn eller religion – Nok en gang – WTF? – Diskriminering er straffbart med fengsel. Segregering = diskriminering, og dermed straffbart.

Det skal ikke åpnes for kjønnsdelt svømmeundervisning – Selvfølgelig ikke – det ville vært diskriminering

Trossamfunn må søke om dispensasjon fra likestillingsloven – Helt uaktuelt! Loven er der for en grunn!

Språkkrav og introkurs til religiøse ledere – Politikerne våre kan da ikke med alvor mene at posisjoner som er viktige i landet vårt, viktige for å opprettholde ensartede holdninger, og holde i hevd våre normer og verdier, skal kunne overlates til folk som ikke engang har giddet å lære seg språket vårt? Her må det ha oppstått samtidig koma blant deltagerne i diskusjonene. Det å tillate at lederskikkelser kan få formane en religiøs forsamling på et språk annet enn norsk må ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv være fullstendig idioti.

Restriksjoner mot finansiering av trossamfunn fra utlandet – Duhh

Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet – Disse politikerne må være helt uten ryggrad. Dette har vi eksisterende lovverk for. Alt de trenger å gjøre er å sørge for håndhevelse. Nulltoleranse for lovbrudd er like åpenbart som tannpuss på kvelden.

Aldri parallellsamfunn – spredt bosetting av flyktninger og forhindre sekundærflytting til hovedstaden. Støttetjeneste for religiøse avhoppere. – Hva er dette? Hvordan i allverden skal man forhindre at folk flytter rundt i landet? Det høres ikke gjennomførbart ut for fem øre. Støttetjeneste for religiøse avhoppere? Tja, det er bra med kontaktpunkter der religiøse avhoppere kan få støtte og hjelp til å bryte med trossamfunnet sitt, enten det nå er Jehovas vitner eller en moské. Men, trusler, diskriminering, vold er forbudt ved lov og straffes med fengsel. Trossamfunn kan i tillegg fratas økonomisk støtte, bøtelegges og religiøse ledere som ikke aktivt støtter opp om etterfølgelse av norsk lov kan bøtelegges og fengsles. Disse lovene og sanksjonene er allerede på plass. Det er bare å bevilge midler til politi, domstolene og fengselsvesenet, så er alt dette på plass fra før. Det er som tidligere skrevet ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt, man må bare finansiere en troverdig bruk av det.

Share

Burkini – muslimvennlig badedrakt

En barneskole i Troms har godkjent en heldekkende badedrakt i forbindelse med svømmeundervisning.

Badedrakten kalles en burkini, er heldekkende, og påkrevd for muslimske jenter muligens fordi imamen i den lokale menigheten syns ordinært badetøy for småjenter er seksuelt provoserende….? Hva vet jeg om årsaken til at de ikke kan bruke ordinært badetøy..?

Et par tanker slår inn umiddelbart:

 • I Norge er det norske normer, verdier, lover og regler, levesett osv som gjelder. I landet vårt er gutter og jenter likestilte, på alle vis. Det er et privilegie å få bo i Norge. De som er født her er svært heldige, de som velger å komme hit må innordne seg, på samme måte som vi må når vi reiser til deres land. Prøv deg på toppløsbading eller fyllekule på stranda i Jemen.. ‘When in Rome, do like romans..’
 • Norge er et land fullt av vann, og grunnleggende svømmeferdighet er en forutsetning for overlevelse. Mange klarer seg uten, og mange drukner hvert år (med og) uten..
 • Svømmeopplæring med klær er smart. De færreste drukningsulykker skjer i badetøy, og det er både tungt og vanskelig å svømme med klær på. Vanligvis lærer man å svømme uten klær (med badetøy) først for å få grep om teknikken før man lærer å bade/svømme med klær på. Dersom skolen ønsker å foreta svømmeopplæringen på annen måte, så er det en interessant vinkling på svømmeopplæringen. Hvis det viser seg at overlevelsesraten ved ulykker øker, så er dette noe å kopiere andre steder
 • Det er ingen grunn til at vi som samfunn skal nekte muslimske jentebarn svømmeopplæring bare fordi presten (imamen) i kirken deres (moskeen), eller foreldrene ikke vil at de skal vise frem huden sin. Det er ingen grunn til at barna ikke skal få godkjent skolegang bare fordi prest eller far/mor ikke har tilpasset seg normene og reglene i landet vårt enda. Dersom plaggene de stiller opp i svømmehallen med er så uegnede å svømme i at det blir farlig, (for eksempel full burka), så må de lære å kle den av seg i vannet, slik at de kan redde seg selv med svømming deretter. Dette må foreldrene bare finne seg i.
 • Svømmeopplæring er, fordi landet vårt er fullt av vann og har litt kyststripe, obligatorisk pensum i skolen. Det er faktisk slik at dersom elevene ikke evner å svømme, så har ikke skolen gjort jobben sin, og kan avkreves erstatning. Samtidig er det sånn at det er skoleplikt, og foreldrenes ansvar å sørge for at barna får den utdannelse de skal. Dersom barna ikke gjennomfører lovpliktig skolegang, så kan foreldrene straffes. Hvordan dette kommer til å fungere i rettsakene som må komme om noen år, er det umulig å si noe vettugt om nå. Det er litt vel norskt (les naivt) å tro at stortinget (lovgivende myndighet) har tenkt på dette dilemmaet og tatt høyde for det i lovgivningen.
 • Foreldre som nekter jentebarna sine svømmeundervisning med referanse til kvinnesyn og huleboer-verdier, må meldes til barnevernet. Det er barnvernet som har kompetanse på å vurdere om foreldre evner å gi barn en trygg og god oppvekst. Det kan hende at streng muslimsk oppdragelse er uforenlig med det vi vurderer som trygg og god oppvekst i Norge. I så fall er det viktig at dette informeres til befolkningen så raskt som mulig, slik at foreldre med huleboer-verdier kan velge et annet land å oppdra (jente)barna sine i. Vi må huske at det er frivillig å bo i dette landet. Det er et par hundre andre land man kan velge å bosette seg i dersom man ikke liker å bo i Norge.

Mitt syn på saken bør skinne tydelig gjennom – Svømmeundervisning er viktig! Alle mine barn skal gå på svømming inntil de har lært å svømme skikkelig, de har det som fritidsaktivitet alle sammen, og får det ikke lov til å velge bort..
Jeg ser ingen grunn til å nekte unger å stille med klær på i svømmehallen, men de må være forberedt å å måtte kle av seg i vannet dersom instruktøren vurderer klærne som uegnede til svømmeundervisning. Om de da ender opp med å svømme i undertøyet, ja – så gjør de det. Dersom de ikke gjennomfører svømmeundervisningen på grunn av krav hjemmefra, så må barnevernet tilkalles. Det er de som har kompetanse på å vurdere hvorvidt foreldre er egnede til å ta hånd om barn. Viser det seg at barnevernet vurderer foreldre som nekter jentebarna svømmeundervisning som uegnede, så kan det bli fordelingssak av det. Det er en risiko som alle foreldre som stiller krav om antrekk i svømmeundervisning må være klar over, enten de er muslimer, kristne, human-etikere, budhister, jøder eller …

Share

Multikulturelt samfunn i Norge

Tenkte jeg skulle forsøke å ta opp et tema der «den politisk korrekte eliten» har definert hva vi skal mene uten at temaet har blitt skikkelig diskutert i befolkningen/media.

Hva er et multikulturelt samfunn? og hvorfor vil vi ha det i Norge?

Først noen definisjoner:

 • Multi = Flere
 • Kultur = Definerende særtrekk til en gruppe. Særtrekkene har utviklet seg over generasjoner som respons på utfordringer gruppen har løst gjennom tidene. Særtrekkene omfatter blant annet normer, verdier, holdninger, adferd, språk. De omfatter alt som er tillært, erfart, viktig, uviktig, sant, usant, tro, antagelser, holdninger, klesstiler, språk, oppførsel, osv. Dette er på sett og vis identitetsbærerne til gruppen. Det som lar medlemmene av gruppen finne en tilhørighet eller identitet.

Les denne definisjonen på nytt, fordi begrepet kultur benyttes i mange forskjellige sammenhenger, og det er viktig å forstå betydningen.

 1. Kultur lar medlemmene av en gruppe definere tilhørighet og identitet basert på enkelte særtrekk. For eksempel, nordmenn er litt tilbakeholdne, veldig naive og går i bunad
 2. Et viktig element i poenget med identitet er at kulturen er iboende segregerende, vi (vår gruppe) er slik, – vi er ikke slik.. Det vil si at når man har definert seg selv til å tilhøre en gruppe, så har man samtidig definert seg selv til ikke å tilhøre en annen gruppe dersom den andre gruppen har andre verdier enn den vi har valgt å knytte oss til. Samtidig kan man være medlem av flere grupper. Jeg er norsk, europeer, østlending, osv.. det betyr samtidig at jeg ikke er thailender, australier eller peruvianer.
 3. Identitet og gruppetilhørighet står svært sterkt i mennesket – det er et av de særtrekkene som har gjort at vår art (mennesket) har overlevd gjennom noen tusentalls år med utvikling. Det er en av årsakene til at vi går til krig mot hverandre. Ukrainere tar til våpen for å forsvare seg mot sitt broderfolk, russerne. Boko Haram går til angrep på sine landsmenn, fordi de vil tilrane seg makten og rikdommene i landene de opererer i
 4. Fordi kulturer inneholder alt som er lært, så vil kulturer alltid være i endring. De delene av kulturen som er minst ‘viktig’ for oss, vil vi være villige til å endre på for å tilpasse oss ny kunnskap. Vi har i Norge for eksempel endret kulturen vår ved å ta i bruk nye krydder og matretter de siste tiårene.
 5. Ettersom kulturen beskriver normer og verdier, så vil en kultur kunne være bærer av et verdisett som anses som uakseptabelt i en annen kultur. Det som er sant og viktig for en gruppe kan være usant og like viktig for en annen gruppe. Dersom man tillater fremvekst av en kultur med divergerende, viktige sannheter i en eksisterende kultur, så vil man oppleve gnisninger og strid mellom de to kulturene inntil den svakeste av kulturene underkaster seg og tillater endring. Disse endringene kan ta lang tid avhengig av hvor dypt internalisert det som skal endres er i den kulturen som skal endres

Som en fortsettelse av det siste punktet; i Norge så har vi en veldig egalitær kultur (samfunn). Alle er likestilte, kvinner og menn, fattige og rike, akademikere og håndverkere, troende og ikke-troende, heterofile og homofile, sjefer og ansatte, og så videre. Vi har valgt at de som er sterke skal hjelpe de som er svake gjennom at vi betaler relativt mye i skatter og avgifter for å finansiere et bredt velferdstilbud. De som er svake, enten varig eller midlertidig, har som medlemmer av vårt samfunn rett på å kunne heve trygd eller kreve støtte til ting de trenger for  leve med noenlunde samme standard som de med lav lønnsinntekt, selv om vi ikke krever noe tilbake.

På slutten av 1960-tallet og 1970-tallet, så opplevde Norge en eventyrlig sterk økonomisk vekst, og vi hadde behov for arbeidskraft i form av fremmedarbeidere. De som kom til landet kom hit for å arbeide, med en plan om å returnere til sine hjemland, med lommene «fulle av gryn». Det viste seg etterhvert at mange ble så lenge i landet vårt at Norge ble et slags annet hjemland for mange, og etterhvert som årene gikk, så var det mindre og mindre å returnere til. Derfor ble mange boende i Norge. Noen søkte om å bli permanent i Norge, hentet seg en ektefelle og ble boende i Norge der de hadde etablert et nettverk. Så langt, alt vel. De som flyttet til landet vårt flyttet hit for å arbeide og etterhvert for å bli en del av vårt land og vår kultur. De kom stort sett fra patriarkalske kulturer, det vil si, samfunn der mannen har all makt, og skal ha all makt. Han er familiens overhode, han vet best, og han bestemmer.
Nå var det dessverre slik at døtre til de opprinnelige fremmedarbeiderne ble oppfordret til å gifte seg med slektninger fra hjemlandet. Det var en måte å hjelpe de der hjemme til å få bedre liv ved at flere kom hit og kunne sende penger hjem. Over tid ble det i mange tilfeller slik at mennene som ble hentet fra de fjerne land, og som var oppdratt til å være familiens overhode i deres hjemlige kultur, nå skulle være familiens overhode i vår kultur. Det fungerte ofte dårlig. Mennene kunne ikke det norske språket, de lærte raskt at de kunne kreve å få en masse goder fra fellesskapet, og de valgte i mange tilfeller å skape relasjoner til andre med samme bakgrunn som dem selv, fremfor å skape relasjoner til nordmenn som kunne hjulpet dem til arbeid og integrering. Resultatet ble Groruddalen. Et område der den norske kulturen, våre norske normer og verdier hver dag blir utfordret av holdninger og verdier vi ikke ønsker oss i landet vårt. For eksempel mangelen på likestilling, der religiøse ledere holder fast med omskjæring av kvinner som en måte å la mannen ha overtaket over kvinnen, og der unge kvinner, kanskje spesielt av unge menn og tenåringsgutter behandles som om de har lavere status enn menn/gutter. Det er liksom tillatt å klå og beføle, det er ikke så viktig å respektere unge jenters intimgrenser dersom gutten har lyst til å ‘prøveføle’.

I dag kommer det drøssevis av unge menn fra patriarkalske kulturer. Mange kommer hit for å «få muligheten» til et bedre liv enn de har i hjemlandet. Det skal ikke underslås at livet er hardt og vanskelig i mange av landene de kommer fra. Når de kommer hit, så er de oppdratt til å leve i et annet samfunn enn det samfunnet vi har i Norge. De har ikke noe nettverk av voksne som vil dem vel, og som ønsker å hjelpe dem med å innordne (integrere) seg i det norske samfunnet. Mange nordmenn har gått lei av utfordringene som følger med disse nye ‘landsmennene’ som kommer hit, de nye som kommer bringer med seg de samme gamle holdningene som vi har brukt tiår på å bekjempe. Hvor lenge skal vi være nødt til å kjempe mot tvangsekteskap, omskjæring, kvinneundertrykkelse og så videre? Hvorfor skal vi ta inn stadig flere når vi har hele bydeler i hovedstaden vår der det knapt snakkes norsk? Hvorfor skal vi slippe inn flere når de som allerede er her ikke har underkastet seg våre verdier enda? De som allerede er her er ikke integrert enda, hva er da konsekvensen av å slippe inn flere? Vil det ikke være en stor sannsynlighet for at flere trekker sammen og etablerer sine egne kulturer (samfunn) inne i vårt lille land? Det fins gode eksempler fra land ikke langt unna vårt eget på hvor galt det kan gå.

Nå er det viktig at du som leser dette ikke tar dette som et angrep på den jevne brune mann eller kvinne. Det er vår alles plikt å behandle vår neste med respekt og verdighet. Det er naturlig at de som kommer hit vil ønske å gå minste motstands vei, det vil si, holde seg til det de har blitt oppdratt til, slippe å endre alle innarbeidede normer, holdninger og verdier for å bli en del av vårt samfunn. Noen vil feile, akkurat som vi selv feiler av og til. Det er menneskelig å feile, og det må vi tillate så lenge ingen kommer til skade og så lenge det er snakk om enkelttilfeller. Systematisk eller gjentatt feiling kan vi ikke tillate.

Jeg ønsker meg en åpen diskusjon basert på en underliggende forståelse av at multikulturelle samfunn kun fungerer dersom kulturene som skal sameksistere er noenlunde like. Det vil si, verdiene, holdningene og normene må være tilnærmet like. Jeg ønsker meg en diskusjon om innvandring, mottak av flyktninger basert på forståelse om kostnadene for vår egen kultur uten at en eller annen tosk kommer med hatefulle yttringer den ene eller andre veien. Jeg ønsker meg en fornuftig diskusjon blant voksne om hvorvidt flyktninge- og innvandringspolitikken i landet vårt er et gode for landet vårt. Jeg er ikke interessert i å høre om hvor slemme brune menn er eller å bli fortalt at alle hvite menn uten fotformsko er rasister. Begge disse posisjoner fremsettes av idioter på begge sider av debatten hele tiden. Jeg ønsker at idiotene blir lagt til sengs, slik at de voksne kan diskutere rasjonelt uten følelsesmessig oppgulp av typen, «stakkars dem de har jo nesten druknet i ett eller annet hav». De som kjøper transport av mafia (menneskesmulgere), vet utmerket godt hva de gjør. Det er mer enn nok av deres landsmenn i Europa som forteller dem hvordan det egentlig ligger an, og de velger fortsatt å benytte mafiaen til å komme seg til Europa. De tar sjansen vel vitende om at de kan drukne så fremt ikke norske Siem Pilot eller den italienske eller greske marinen er i området når de legger ut på middelhavet.

Share

Heksejakt på Listhaug

Dagbladet.no var kjapt ute med missinformasjon da integreringsminister Sylvi Listhaug ble utfordret til å hoppe i havet for deretter å bli reddet av Redningsselskapets mannskaper. Dette er en utfordring mange politikere får. Listhaug var så uheldig å få utfordringen på en reise i middelhavet, og db.no var lynraskt ute og sa at Listhaug testet hvordan det var å være en druknende flyktning.

Dagbladets innlegg er i beste fall tendensiøst. Resultatet av inlegget var at en haug med mediatryner kastet seg uti latterliggjøring av integreringsministeren. Selvfølgelig var dette intensjonen da Dagbladet la ut artikkelen:

db.no om Listhaug

Dette er journalistikk av laveste sort. Det er nesten så journalisten skulle blitt suspendert for manglende forståelse av medias formål, nemlig å rapportere seriøse nyheter. Denne typen artikkel hører hjemme i seoghør.nå og andre forlystelseskanaler, den hører definitivt ikke hjemme i et avis som ønsker å fremstå som en seriøs nyhetsformidler.

Dersom Dagbladets sjefsredaktør John Arne Markussen lar dette passere uten konsekvenser for journalisten(e) som har publisert dette, så har han med all mulig tydelighet klargjort graden av seriøsitet vi kan forvente fra Dagbladet fremover.

Mediatrynene og deres skare av synsere og følere kastet seg ut i latterliggjøring av Listhaug som for mange fremstår som idiotisk. Ved å avvente noen få minutter, og så lese litt mer av bakgrunnen for Listhaugs bading, så hadde man skjønt at dette ikke var et mediastunt, men en respons på en helt vanlig utfordring som mange politikere får. Listhaug gjorde ikke noe galt. Middelhavet var kanskje ikke det beste stedet å motta denne utfordringen, men sånn ble det. De som bedriver heksejakt på Listhaug fikk i allefall mulighet til å vise seg frem som ignorante og latterlige ved å kaste seg ut i kritikk helt uten referanse til det som faktisk har foregått. Tullinger!

Share

Norsk i moskeene?

Selvsagt skal det snakkes norsk i moskeene, på lik linje med alle andre forsamlingssteder som er åpne for offentligheten. Det er ikke lov å diskriminere i Norge, ikke på bakgrunn av religion, legning, hudfarge, osv.. Dersom man i tillegg skal motta støtte fra norske myndigheter er det åpenbart at aktiviteter skal foregå med bruk av norsk språk. Norsktalende skal ikke stenges ute fra deltagelse, hverken gjennom språk eller på annen måte.

Det er en like stor selvfølge at det er de religiøse lederne som fronter dette tema og sørger for at det er det norske språk som benyttes. Dersom man ønsker å snakke et annet språk, så kan man gjøre det når man kun er sammen med folk med samme språklige bakgrunn. Det være seg hjemme, på café eller ute. I offentlige forsamlingssteder og -rom, så snakker man det offisielle språk i det landet man befinner seg i. Det handler om respekt!

Nordmenn i for eksempel Spania er akkurat like dårlige som enkelte pakistanere og afrikanere i Norge. Vis respekt for landet du befinner deg i, dets innbyggere, kultur, verdier og normer. Tilpass deg landet du er i, det handler om høflighet og respekt.

På mange vis er dette også det ultimate bevis for vilje til integrering. De som ønsker å bli en del av en samfunn, de anstrenger seg for å passe inn. De lærer seg, og benytter språket. De lærer seg hvilke normer, verdier og regler som gjelder, og tilpasser seg disse

Share

Muslimske lederes fravær i debattene

I Norge, vårt land, har vi en kultur for å åpent diskutere alle sider av vårt samfunnsliv. Vi kritiserer og diskuterer vår egen religion åpent og ofte. Våre religiøse ledere er ofte ute i media og uttrykker og utdyper sitt eget og kirkens syn i mange saker.  Jeg syns det er veldig merkelig at imamene og andre lederskikkelser innen islam i Norge ikke har sett verdien og nytten av å gjøre det samme.
Dersom muslimske ledere ønsker å hjelpe til med å fjerne «glassveggen» mellom islam/muslimer og Norge/nordmenn, så er det veldig rart at de ikke bidrar med å klargjøre sitt syn i media når muslimer og islam er oppe til diskusjon.

Hvorfor er ikke norsk islamsk råd (eller andre muslimske ledere) ute i media med sitt syn på de deler av islam som ikke går «hånd i hanske» med norske verdier og normer? Hvorfor forteller de ikke åpent om hvilken fortolkning av deres religiøse skrifter som er den offisielt «riktige» i Norge?
Hvorfor snakker de ikke om hvordan muslimer kan tilpasse sin praktisering av sin tro til de verdier og normer som samfunnet forventer at de skal følge så lenge de bor og lever i Norge?

Hvorfor er de ikke tydelig ute i media og fordømmer masseovergrepene i Køln, Tyskland?

Hvorfor snakker de ikke åpent om undertrykkelsen av seksualitet, og hvordan det påvirker tenåringsgutter? Det er velkjent blant jenter som har tilbrakt sin ungdomstid, kanskje spesielt blant muslimer fra østlige regioner som Pakistan, at mange av disse guttene klår og tar seg til rette. Alle tenåringsgutter blir kåte, vil ta på, og vil føle på jentene, men gutter fra «norske hjem» har lært å respektere jenter, deres kropp og intimsone hjemme.

Hvorfor snakker ikke muslimske ledere om barnebruder som kommer som flyktninger/asylsøkere/migranter, og problemene med dette?

Når muslimske ledere ikke aktivt forteller om sitt syn i disse sakene, så vil det alltid finnes en usikkerhet. Hva mener de egentlig? Hva sier og forteller de til sin menighet? Hvordan veileder de sine tilhørere? Usikkerhet kan være en forløper til mistenksomhet og frykt, som igjen kan lede til sinne.

I Norge, på samme måte som i hele det såkalte vesten, så er det viktig at muslimske ledere tillater og deltar i debattene om potensielle problemstillinger mellom fortolkningene av islam og de verdier, normer, lover og regler som gjelder i vestlige samfunn. Gjennom å diskutere åpent viser man seg som åpne og veltilpassede individer som ønsker det beste for samfunnet man lever i.

Vi, det norske samfunnet trenger muslimske ledere som aktivt uttrykker sitt syn i alle de delene av islam som ikke samsvarer med våre norske normer, verdier, lover og regler. Åpenhet er den eneste måten å etablere tillit, trygghet og forståelse. Det er den beste måten å motvirke negativt sentiment mellom nordmenn og muslimer. Problemene forbundet til ikke-reformert islam i Norge går ikke over av seg selv – muslimske ledere er nødt til å gjøre jobben, og fortelle om den

Share