Påtalemyndigheten forsøker å forhåndsdømme Eirik Jensen gjennom avisene

Enda en gang er påtalemyndigheten ute med informasjon som hører hjemme i rettsalen til avisene. Nå er det funnet fingeravtrykk på pengesedler som politiet har beslaglagt fra Jensen. Jeg lurer på hva riksadvokaten mener om påtalemyndighetens stadige «lekasjer», eller forhåndsprosedering i avisene uten at Jensen kommer med tilsvar. Det er ikke en rettstat verdig at påtalemyndigheten forsøker å forhåndsdømme en tiltalt gjennom avisene.

Eirik Jensen er fortsatt ikke dømt. Han har ikke fått forsvart seg mot anklagene i rettsalen enda, og det er veldig lite som minner om rettferdig prosess når påtalemyndighetene smører bevis de har ut i alle landets aviser før de har vært fremlagt i retten. Påtalemyndigheten har gjennom prosederingen i media «laget et anker» i befolkningens bevissthet som gjennom avisenes ukritiske publisering stempler bevisene som fakta, enda bevisene ikke har vært vurdert av utenforstående spesialister, dommere eller jury. Juryen kan naturligvis ikke behandle disse bevisene nøytralt etter avisenes omtale av dem, og det eneste rette for en dommer med rettferdighetssansen i orden, er å avvise disse bevisene i retten. Påtalemyndigheten har opptrådt svært kritikkverdig, og avisene har demonstrert med all mulighet at de ikke har noen form for kritisk sans eller vurderingsevne når det gjelder behandling av tiltalte i det norske rettssystemet.

Med de lekkasjer som påtalemyndigheten har sluppet, og avisenes påfølgende forhåndsdømming, så vil en eventuell frikjennelse lede til et rettmessig, enormt, erstatningskrav fra Jensen. Dette erstatningskravet er det vi skattebetalerne som i siste instans betaler, og det er derfor betimelig at vi krever at myndighetene viser langt større forsiktighet med sin omgang med ikke-fremlagte bevis i en rettssak.

Bevisene som påtalemyndighetene har fremlagt for avisene, kan ikke benyttes i en rettferdig rettergang fordi alle som har lest aviser i dette landet de siste par årene, ikke vil kunne være i stand til å vurdere dem nøytralt når de fremlegges i retten. Gjennom avisenes omtale av påtalemyndighetens vurderinger, så er det bevisene ødelagt, med mindre dommere og jury hentes fra utlandet (noen som ikke har lest norske aviser de siste par årene).

Share

Politiet i Bergen med ressurskrevende sak

Avisene har de seneste dagene skrevet om misnøye blant befolkningen og politifolk i Bergen fordi Politimesteren har prioritert å benytte svært mange av distriktets ressurser på en enkeltsak.

Det er en selvfølge at store og komplekse saker skal etterforskes forsvarlig og kriminelle og deres bakmenn skal pågripes basert på god etterforskning og godt dokumenterte bevis. Det er en like stor selvfølge at når en Politimester kommer over en slik sak, så kontakter han sin sjef for å få tildelt ekstra ressurser slik at samfunnssikkerheten opprettholdes mens den store saken etterforskes. Når Politidirektør Humlegård i de seneste dagene til avisene sier at han forstår prioriteringene som er gjort i Bergen, så er det betimelig å stille et par spørsmål:

  • Dersom Politidirektøren kjente til denne saken før den kom frem i media, hva har Politidirektøren foretatt seg for å sikre at Politiet i Bergen var i stand til å løse sine ordinære oppgaver, opprettholde ro og orden mens saken ble etterforsket?
  • Dersom Politidirektøren ikke kjente til saken, hvorfor ble han ikke informert?

Jeg tenker det er viktig å få svar på disse 2 spørsmål, fordi dersom Politidirektøren kjente til saken, men ikke har skaffet ekstra ressurser fra sin reserve, da har han i beste fall utvist uforstand i tjenesten. Dersom han ikke kjente til saken, må det skyldes, enten at Politimesteren ikke har tillit til sin sjef Politidirektøren og derfor ikke informert ham, eller så har han utvist uforstand i tjenesten ved ikke å be om ekstra ressurser til etterforskning av den store saken, alternativt andre saker i distriktet. Det er ikke mulig, at begge, Politidirektøren og Politimesteren, har skjøttet sitt arbeid til beste for distriktets borgere.

Hvordan kan Politidirektøren unnlate å stille ressurser tilgjengelig når et Politidistrikt etterforsker en kompleks og ressurskrevende sak?
Hvordan kan en Politimester binde opp flesteparten av sine tilgjengelige ressurser uten å be om støtte fra høyere enhet?
Dersom Politimesteren har bedt om ekstra ressurser men har blitt avvist, så er spørsmålet om Politidirektøren har varslet Justisministeren og bedt om ekstra ressurser. Er svaret på dette Nei, så trenger vi en ny Politidirektør fordi den som nå sitter må erstattes med en som forstår sitt samfunnsoppdrag.
Dersom Politimesteren ikke har varslet behov for ekstra ressurser fordi han forventer å bli avvist, så trenger vi ny Politidirektør. Mistenker han at noen i Politidirektørens krets kan være innblandet i saken, så har Justisministeren et gigantisk problem, og vi trenger en ny Politidirektør.
Det er i det store og det hele vanskelig å se at Politidirektøren kan beholde stillingen etter en sak som dette. Enten har hans underordnede ikke tillit til ham, eller så har han ikke gjort jobben sin. Det er kun i det tilfellet at han har informert Justisministeren og bedt om ekstra ressurser for så å bli avvist at han bør beholde jobben.

Det er ikke tvil om at Politiet har mange ting å ta tak i, både organisatorisk og på system- og materiellsiden. Det er viktig at Politiets toppledelse er i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag samtidig med at de gjennomfører modernisering og effektivisering av systemer, og administrative funksjoner. Det er en meget krevende jobb å være øverste sjef for dette, og det er ikke å forvente at alle som får denne jobben er i stand til å fikse alt. Utfordringene endrer seg etterhvert som tiden går. Hva som prioriteres og hvordan, og hvordan dette kommuniseres til politikere og befolkning gir oss svaret på om det er riktig mann eller kvinne som er Politidirektør til enhver tid. Vi må forvente at noen har denne stillingen en kort tid, mens andre er i stand til å utføre oppdraget over lenger tid.

Share